header13

Passend onderwijs

Op TiNtaan vinden wij het aansluiten op de onderwijs- en begeleidingsbehoeften van de leerlingen van groot belang. Daartoe worden toetsen afgenomen en observaties gedaan. Deze gegevens nemen wij op in het leerlingvolgsysteem en vormen de basis voor het onderwijsaanbod voor de individuele leerling. De intern begeleider bespreekt na iedere toetsperiode de ontwikkeling van de leerling met de groepsleerkracht. Als hieruit blijkt dat een leerling wat extra ondersteuning of uitdaging nodig heeft, wordt dit vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief van de leerling en wordt het onderwijsaanbod aangepast aan de onderwijsbehoefte van het kind. Gedurende de tijd dat een kind op TiNtaan verblijft, worden er rapportgesprekken gevoerd met ouders over de ontwikkeling van hun kind. Ook als ouders zorgen hebben over de ontwikkeling van hun kind, kan er een gesprek aangevraagd worden bij de groepsleerkracht.

Speciale onderwijsbehoeften

Ondanks al onze zorg en de eventuele extra zorg zijn er toch kinderen die wij niet verder kunnen helpen of waarvoor hulp van buitenaf ingeroepen moet worden. De basisondersteuning is dan onvoldoende voor deze leerling.

Indien de leerkracht en/of ouders vragen of zorgen hebben over de ontwikkeling kan er een extra overleg gepland worden: een HGPD gesprek. De intern begeleider zal bij dat gesprek aanwezig zijn. In het gesprek wordt zoveel mogelijk informatie besproken en geanalyseerd. Ouders, leerkrachten en intern begeleider kijken samen naar een passende oplossing. In dit gesprek staan de onderwijs- en begeleidingsbehoeften van de leerlingen centraal en wordt gekeken naar ondersteuningsmogelijkheden van de leerkracht en onderwijsassistent. Tevens kan gekeken worden of het gewenst is om externe hulp in te schakelen. Alle extra ondersteuning die ingezet wordt vanuit de HGPD gesprekken vindt plaats op TiNtaan.

Als ook de extra ondersteuning niet toereikend is, plannen wij een trajectoverleg. Bij dit overleg zijn de ouders, de leerkracht, de intern begeleider, de trajectmedewerker van het samenwerkingsverband Sine Limite en een gezinscoach van de gemeente Deventer aanwezig. Ook in dit gesprek wordt weer gekeken naar de onderwijs- en begeleidingsbehoefte van de leerling. Er wordt dan gekeken of een andere vorm van onderwijs beter tegemoet komt aan de onderwijs- en begeleidingsbehoefte van het kind.

Indien we, gezamenlijk met ouders, hiertoe besluiten dan zal dit in de Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) ingebracht worden. Het samenwerkingsverband bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor deze vorm van intensieve ondersteuning en organiseert het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen. Dit gebeurt door de Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen, die bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een jeugdarts van de GGD, een Kinder- en Jeugdpsycholoog en een orthopedagoog van Sine Limite.

 

Voor informatie kunt u ook een kijkje nemen op de site van Sine Limite.