header13

Passend onderwijs

Op TiNtaan vinden wij het aansluiten op de onderwijs- en begeleidingsbehoeften van de leerlingen van groot belang. Daartoe worden toetsen afgenomen en observaties gedaan. Deze gegevens nemen wij op in het leerlingvolgsysteem en vormen de basis voor het onderwijsaanbod voor de individuele leerling. De intern begeleider bespreekt na iedere toetsperiode de ontwikkeling van de leerling met de groepsleerkracht. Als hieruit blijkt dat een leerling wat extra ondersteuning of uitdaging nodig heeft, wordt dit vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief van de leerling en wordt het onderwijsaanbod aangepast aan de onderwijsbehoefte van het kind. Gedurende de tijd dat een kind op TiNtaan verblijft, worden er rapportgesprekken gevoerd met ouders over de ontwikkeling van hun kind. Ook als ouders zorgen hebben over de ontwikkeling van hun kind, kan er een gesprek aangevraagd worden bij de groepsleerkracht.

Speciale onderwijsbehoeften

Ondanks al onze zorg en de eventuele extra zorg zijn er toch kinderen die wij niet verder kunnen helpen of waarvoor hulp van buitenaf ingeroepen moet worden. De basisondersteuning is dan onvoldoende voor deze leerling.

Lees meer